04 January 2010

အမ်ဳိးသမီးႏွွင့္လင္ၿပိဳင္၀ါဒ


ေရာရွန္ရန္းဂ္၀ါလာ။     ။ ေဒါက္တာဇာကိရ္ႏုိက္(ခ္)ခင္ဗ်ား။ ဆရာ့၏ တင္ျပမႈတြင္း၌ အစၥလာမ္မွ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမအား အခြင့္အေရး ညီညီမွ်မွ် ေပးထားသည္ဟု ဆုိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေယာက္်ားမ်ားသည္ ဇနီးမယား(၄)ေယာက္ ယူပုိင္ခြင့္ရွိ၍ အမ်ဳိးသမီးမွာမူကား ယင္းအခြင့္အေရး အဆင့္အတန္းကို  မရရွိၾကေခ်။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည္ အျခားမိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ လက္ထပ္ရန္ စဥ္းစားႏုိင္ေသာ္လည္း  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အခြင့္အေရး မရရွိရပါသနည္း။

ေဒါက္တာဇာကိရ္ႏုိက္(ခ္)။     ။ေနာင္ေတာ္မွ ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမွာ အစၥလာမ္မွ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ `မယားၿပိဳင္ယူခြင့္´ျပဳၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိမူကား  `လင္ၿပိဳင္ယူခြင့္´အဘယ္ေၾကာင့္ မျပဳရပါသနည္း။
ပထမဦးဆံုး သင့္အေနႏွင့္ သေဘာေပါက္ထားရမည့္အခ်က္ကား ေယာက္်ားသည္ မိန္းမထက္ပုိ၍ လိင္ဆႏၵ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ ဆုိေသာအခ်က္ပင္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဇီ၀ကမၼသေဘာအရ၊ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည္ ဇနီးတစ္ေယာက္ထက္ ပုိ၍ ရွိေသာ္လည္း သူ႔၏ လင္ေယာက္်ားတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေပသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္သည္ လင္ေယာက္်ားထက္ပုိ၍ရွိပါလွ်င္ သူမသည္ သူမ၏ ဇနီးမယားတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေဆးသိပၸံမွ ေျပာေနသည့္အခ်က္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မိန္းမသဘာ၀၊ ဓမၼတာျဖစ္ေသာကာလတြင္ ၎တု႔ိ၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေၾကာင့္ အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရၿပီး၊ ၎င္းတုိ႔၏ အသိဥာဏ္ဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ခံစားရတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ အဆင္မေျပမႈ၊ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာ ထုိကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ၎တု႔ိ၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာကာလမွာ ဓမၼတာျဖစ္ေသာကာလ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လင္ေယာက်္ားတစ္ဦးထက္ပိုရွိပါက သူမအေနႏွင့္ အသိဥာဏ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ၫႇိႏႈိင္းႏိုင္မႈ ပို၍ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဆးသိပၸံမွ ေျပာၾကားသည့္အခ်က္မွာ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ လင္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ထက္ ပိုရွိပါက သူမအေနႏွင့္ ကာလသားေရာဂါပိုးႏွင့္ အျခားလိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ိဴး ကူးဆက္ခံရရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားသည္။ သူမ၏ ေရာဂါသည္ သူမ၏ လင္ေယာက်္ားကို ကူးဆက္ႏုိင္ သည္။ အကယ္၍ ေယာက္်ားတစ္ဦးတြင္ ဇနီးမိန္းမတစ္ေယာက္ထက္ ပိုရွိပါက၊ ထုိမိန္းမမ်ားသည္ ထုိလင္ေယာက်္ားတစ္ဦးတည္းႏွင့္သာ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ပါက အထက္ပါကိစၥမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။
ေယာက်္ားတစ္ေယာက္မွ မိန္းမတစ္ေယာက္ထက္ ပို၍ လက္ထပ္ထားပါက ၎တြင္ကေလးမ်ား ရရွိလာပါက ကေလး၏မိဘႏွစ္ပါးကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ျပႆနာမရွိႏိုင္ေပ။ အေဖေရာ အေမကိုပါ ခြဲျခား၍ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူမွ လင္ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ထက္ ပို၍ရွိပါက မိခင္ကိုသာ ခြဲျခားႏုိင္ၿပီး၊ ဖခင္ကိုမူ ခြဲျခားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အစၥလာမ္မွ မိဘႏွစ္ပါးကို သီးျခားခြဲျခား သိရွိျခင္းကို အေရးႀကီးေသာက႑တြင္ ထားေပသည္။
စိတ္ပညာရွင္မ်ားမွ ေျပာၾကသည္မွာ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ မိဘႏွစ္ပါးကို ခြဲျခားသိျမင္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကေလးသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညစ္ညဴးမႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည့္တန္ဆာမိန္းမမ်ား၏ ကေလးမ်ားသည္ ကေလးဘ၀တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာဘ၀မ်ား မရခဲ့သည္မွာ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ပါ။ ကေလးသည္ အခ်ိန္တန္၍ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ကေလးအေဖမွာ မည္သူနည္းဟု ေမးၾကေပလိမ့္မည္။  ထုိအခ်ိန္တြင္ ကေလးအေဖအမည္မွာ ႏွစ္ေယာက္ အမည္ေပးရမည္။ ထုိကေလးကို မည္သို႔ေခၚၾကမည္ကို သိၾကပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လင္ၿပိဳင္ယူျခင္းကို ခြင့္မျပဳရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိသည္။
အျပန္အလွန္ ျငင္းခံုခ်က္အားျဖင့္ သင့္အားေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ မယားၿပိဳင္၀ါဒကို ခြင့္ျပဳရေသာ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာရွိသည္။ စံုတြဲတစ္တြဲတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ မရွိပါက ေယာက်္ား၊ မိန္းမတစ္ေယာက္ ထက္ပိုယူခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည္ ၿမံဳသည္ဟု ဆုိၾကပါစု႔ိ။  မိန္းမမွ ေနာက္ေယာက်္ား ထပ္ယူ၍ မရဘူးလား။ ယူခြင့္မရွိပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သည့္ ေဆးဆရာ၀န္မွ ေယာက္်ားသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ၿမံဳသည္ဟု အာမမခံႏုိင္၍ ျဖစ္ပါသည္။
အျခားေသာ ကိစၥတစ္ခုတြင္ ေယာက္်ားျဖစ္သူမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိၿပီး၊ အိပ္ယာထဲတြင္ နာတာရွည္ လူမမာ ျဖစ္ေနပါက ထုိမိန္းမမွ ေနာက္ထပ္ လင္ေယာက်္ား ယူ၍ မရ။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ထိုသူသည္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ သူ၏ ေယာက်္ားတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပထမဆံုးအခ်က္မွာ သားေကြၽးမႈ၊ မယားေကြၽးမႈအတြက္ ေငြေၾကးရွာေဖြေရး ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ သူသည္ သူ႔ဇနီးသည္၏ ဆႏၵကုိ ျဖည့္စြမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္။ ပထမ ျပႆနာအတြက္ အစၥလာမ္မွ ေျဖရွင္းေပးသည့္အရာ ဇကားသ္(ဆင္းရဲသားဒါနေၾကး) ျဖစ္သည္။ သူမအေနနဲ႔ ဇကားသ္ စားပိုင္ခြင့္ ယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ေျပာထားသည္မွာ `ဇနီးသည္ အေနႏွင့္ လင္ေယာက်္ားထက္ပို၍ နည္းပါးေသာ ဆႏၵသာ ရွိသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီး၏ (ရွဟာ၀သ္) စိတ္ကို ျဖည့္စြက္ရန္ ပို၍ဆႏၵျပင္းျပပါက သူမအေနႏွင့္ ခိုလဟ္ကြာရွင္းျပတ္စဲခြင့္ ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ ဤကိစၥတြင္ အမ်ိဳးသမီးမွ က်န္းမာေနပါက ခုိလဟ္ေခၚ အမ်ိဳးသမီးဘက္မွ ကြာရွင္းျပတ္စဲခြင့္ ေတာင္းခံျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးကိစၥ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူမသည္ ဆြ႔ံအ၊နားမၾကား၊ မသန္မစြမ္း ျဖစ္ေနပါက သူမက ကြာရွင္းျပတ္စဲပါက သူမကို မည္သူက တာ၀န္ယူမည္နည္း။ ဤသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ အေျဖျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ဆရာမႀကီးေဒါက္တာလွလွ၀င္း

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes