05 January 2010

အစၥလာမ္ႏွင့္က်ား၊မအတူေရာေႏွာပညာသင္ၾကားေရးစနစ္္


ရရွိးဒ္႐ိႈင္(စ္)။        ။ အစၥလာမ္တြင္ က်ား၊မ အတူတကြ ပညာသင္ၾကား ေရးစနစ္ကုိ ခြင့္ျပဳထားပါသလား။

ေဒါက္တာဇာကိရ္ႏုိက္(ခ္)။    ။ ညီေနာင္မွ ေမးျမန္းသည္မွာ အစၥလာမ္တြင္ က်ား၊မ အတူတကြ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကုိ ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ ေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္တုိ႔တြင္ က်ား၊ မ အတူတကြ  ပညာသင္ၾကားျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရႏုိင္ပါ သလား။ ဦးစြာပထမ ေက်ာင္း၌ က်ား၊မ အတူတကြ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ယခု ရက္သတၱပတ္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ကမၻာဟူေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္  ခဲ့သည္။ ယင္းစာတမ္းတြင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ က်ား၊ မ ခြဲျခားသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ ေရာေႏွာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာတင္ျပထားေပသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေလ့လာဆန္းစစ္သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ အားလံုးကုိၿခံဳ၍ေျပာ  ရလွ်င္ က်ား၊ မ ခြဲျခားသင္ေက်ာင္း၏ ရလဒ္သည္ က်ား၊ မ ေရာေႏွာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ရလဒ္ထက္ သာပုိေကာင္းမြန္ေလသည္။ ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ က်ား၊ မ ခြဲျခားသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားသည္ က်ား၊ မ ေရာေႏွာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားထက္ပို၍ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း၊ ေက်ာင္းစာတြင္ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈ  ပိုမ်ားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္ “၎တုိ႔က က်ား၊မ ေရာေႏွာသင္ေက်ာင္း၌ စာသင္ၾကားျခင္းကုိ က်ား၊ မ ခြဲျခားသင္ေက်ာင္း မ်ား၌ စာသင္ၾကားျခင္းထက္ပုိ၍ ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။” အသင္တုိ႔ အေနႏွင့္ ဤသည္မွာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းကုိ သိေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွတ္တမ္းတြင္ ဆက္လက္ေျပာၾကားထားသည္မွာ “က်ား၊ မ ေရာေႏွာသင္ေက်ာင္းမွ လူမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားအတြင္း ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ရွာေဖြရင္း အခ်ိန္မ်ားစြာ ျဖဳန္းတီးေနၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ စာတြင္အာ႐ံုစူးစုိက္မႈနည္းပါးလာၿပီး၊ သူတုိ႔သည္ ဆရာ၊ မမ်ားကုိ ဆင္ေျခ ေကာင္းေကာင္းေပးတတ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ ပညာေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ ရွာေဖြျခင္းထက္ ရည္းစားႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆံုးေနေပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈစာတမ္း၏ ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ အဂၤလန္ႏုိင္ငံအစုိးရ သည္ က်ား၊ မ ခြဲျခားေသာေက်ာင္းမ်ားကုိ တုိင္းျပည္အတြင္း ပုိမုိေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ ေတြးေတာႀကံဆေနေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေျပာၾကားထားသည္မွာ “ေက်ာင္းမွ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ဆရာ၊ မမ်ားထံမွ အသိပညာ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းထက္ အတန္းေဖာ္မ်ားထံမွ  ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ   လိင္ဆက္ဆံနည္းပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာကုိ ျဖဳန္းတတ္ၾကသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္လည္း ယင္း ကိစၥႏွင့္အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ပြားမႈ အတုိင္းအတာမွာ ပုိနည္းေကာင္းနည္းမည္(သုိ႔) ပုိမ်ားေကာင္းမ်ားေနေပသည္။ ယခုတစ္ဖန္ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္တုိ႔၌ က်ား၊မေရာေႏွာ၍ ပညာသင္ယူျခင္းကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တင္ျပခဲ့ေသာအခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ ယင္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာေသာအခါ ပုိမုိခ်ဲ႕ကားဆုိးရြာလာသည္။
၁၉၈၀ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၇)ရက္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ နယူး၀ီးခ္၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ (၅၀)တြင္ “တကၠသုိလ္မ်ား၌ရွိၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လိင္မႈဆုိင္ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရမႈကုိ ေရးသား ထားေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကြၽႏု္ပ္အေနႏွင့္ အခ်ိန္တုိေတာင္းမႈေၾကာင့္ ယင္းအစီရင္ခံစာ တစ္ခုလံုးကုိ ျပန္လည္၍ စားၿမဳံျပန္မတင္ျပႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ယင္းအစီရင္ခံစာမွ       အဓိကအခ်က္မ်ားကုိသာ တင္ျပသြားပါမည္။
ယင္းအခ်က္မွာ ပါေမာကၡႀကီးႏွင့္ ကထိကႀကီးမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အဆင့္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အေအာင္ ေပးမည္ဟူေသာ မက္လံုးမ်ားေပး၍ လိင္မႈဆုိင္ရာ ေျဖေျဖာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ဘံုေဘၿမိဳ႕တြင္လည္း အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေပသည္။ သဘာ၀အရ အသင္သည္ လိင္မႈဆုိင္ရာ ေျဖေဖ်ာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ သင္၏ပညာေရးတြင္ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈနည္းပါးလာၿပီး ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမွာလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားေပမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တြင္ သတင္းစာ၏ ေခါင္းႀကီးပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းတစ္ခုကုိ တင္ျပလုိပါသည္။ ေကာလိပ္၏ နာမည္ကုိမူ ကြၽႏု္ပ္ေမ့သြားေခ်ၿပီ။ ယင္းေကာလိပ္၏ ေက်ာင္းဖြင့္စအခ်ိန္၌ ေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္အား ေက်ာင္းသား(၄)ေယာက္(သုိ႔) (၅)ေယာက္၀ုိင္း၍ ေန႔ခင္း ေၾကာင္ေတာင္ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္လ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ သတင္းစာတစ္ခု တြင္ နယူးေယာက္တုိင္းမ္သတင္းစာ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ တစ္ဆင့္ထပ္မံ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ “အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ား၌ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူ (၂၅%)မွာ မုဒိမ္းက်င့္ခံေနရေပသည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ အေျခခံက်ေသာေမးခြန္းကေတာ့ “အသင့္ အေနႏွင့္ အသင္၏ သားသမီးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားရန္ ေက်ာင္းသုိ႔ေစလႊတ္လုိ သေလာ။(သုိ႔) အသင္၏ သားသမီးမ်ား ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လိင္မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ား(သုိ႔) လိင္မႈဆုိင္ရာ စိတ္ေျဖေဖ်ာက္မႈမ်ားကုိ သင္ၾကားရန္ ေက်ာင္းသို႔ ေစလႊတ္မည္ေလာ။ ကြၽႏု္ပ္အေနႏွင့္ ပထမဦးစြာ အႀကံျပဳလုိသည္မွာ အသင္၏ သားသမီးမ်ားကုိ က်ား၊ မ ခြဲျခားေက်ာင္းမ်ား တြင္ ထားသင့္ပါသည္။ ၿမိဳ႕မ်ား၌ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ က်ား၊ မ ခြဲျခားေက်ာင္း အေျမာက္ အျမားကုိ တည္ေထာင္ထားရွိသင့္ပါသည္။
ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ဆရာမႀကီးေဒါက္တာလွလွ၀င္

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes