05 January 2010

သက္ေသခံရာ၌အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးက႑


စူလ္တန္ခါမီ    ။    ။
သက္ေသခံရာ၌ အမ်ဳိးသမီးဆုိလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ရၿပီး အမ်ဳိးသားဆိုလွ်င္ တစ္ဦးတည္းႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ လံုေလာက္ရပါသနည္း။

ေဒါက္တာဇာကိရ္ႏုိက္(ခ္)။    ။ ညီအစ္ကုိေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္အား အလြန္အေရး ႀကီးေသာ ေမးခြန္းကုိ ေမးလုိက္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ဳိးသမီးသက္ေသ (၂)ဦးသည္ အမ်ဳိးသားသက္ေသ(၁)ဦးႏွင့္ တူရတာလဲ။ အားလံုးေသာ အမႈကိစၥအတြက္ အမ်ဳိးသမီးသက္ေသ(၂)ဦးသည္ အမ်ဳိးသားသက္ေသ(၁)ဦးႏွင့္ မတူညီပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ အမႈမ်ားအတြက္သာ အမ်ဳိးသားသက္ေသ(၁)ဦးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးသက္ေသ (၂)ဦးႏွင့္ တူႏုိင္ပါသည္။
`သက္ေသ´ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အနည္းဆံုး (၅)ေနရာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း `သက္ေသ´ကုိ လိင္ခြဲျခားၿပီး ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေခ်။ အမ်ဳိးသမီးသက္ေသ(၂)ဦးသည္ အမ်ဳိးသားသက္ေသတစ္ဦးႏွင့္ညီေၾကာင္း
ဂါ၀ီက႑၊ က်မ္းပိုဒ္ (၂၈၂)၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ အရွည္ဆံုး အာယသ္ေတာ္ (က်မ္းပိုဒ္)လည္းျဖစ္ပါသည္။
“ထို႔ျပင္တ၀ အသင္တို႔သည္ (ယင္းကဲ့သုိ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည့္ျပင္ ခုိင္လုံသည္ထက္ ခိုင္လုံ ေစျခင္းငွာ) မိမိတို႔အနက္မွ ေယာက်္ားႏွစ္ဦးကုိ (လည္း) သက္ေသထားရွိၾကကုန္။  တဖန္ အကယ္၍ ထိုသက္ေသႏွစ္ဦး တို႔သည္ ေယာက်္ား ႏွစ္ဦးမျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔ သေဘာတူညီႏွစ္ သက္ၾကေလေသာသက္ေသမ်ားအနက္မွ ေယာက်္ားတစ္ဦးႏွင့္ မိန္းမ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ပင္လွ်င္ လုံေလာက္ၾကေပသည္။  အေၾကာင္းေသာ္ကား ယင္းမိန္းမႏွစ္ဦး အနက္မွတေယာက္သည္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါမူ ယင္းမိန္းမ ႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ သည္ က်န္မိန္းမ တစ္ေယာက္ကုိ သတိ ရေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္တည္း။´´ (၂း၂၈၂)
အထက္ေဖာ္ျပပါ အာယသ္ေတာ္
(၂း၂၈၂) သည္ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေပသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေသခံအတြက္ ေယာက်္ား သက္ေသႏွစ္ဦး ရွာသင့္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ေယာက်္ားသက္ေသႏွစ္ဦး မရရွိႏိုင္ေသာအခါမ်ိဳး၌ ေယာက်္ားသက္ေသတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသက္ေသႏွစ္ဦး ရွိသင့္ပါသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။
အထက္ပါ ကိစၥကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္အား ဥပမာတစ္ခု ေပးခြင့္ျပဳပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူမည္ဟု ဆိုၾကပါစို႔။ သဘာ၀က်သည့္ကိစၥမွာ သူ႔အေနႏွင့္ ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ ခြဲစိတ္ပါရဂူႏွစ္ဦး၏ အႀကံေပးခ်က္ကို ရယူလိုမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူ႔အေနႏွင့္ ခြဲစိတ္ပါရဂူ ႏွစ္ဦး၏ အႀကံဥာဏ္ကို မရႏုိင္ပါက ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ M.B.B.S ဘြဲ႕ရ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္ႏွစ္ဦး၏ အႀကံေပးခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္၍ ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ၌ ခြဲစိတ္ သမားေတာ္သည္ M.B.B.S ဘြဲ႕ရ ႐ိုး႐ိုးဆရာ၀န္ထက္ပို၍ တတ္ကြၽမ္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အထက္ေဖာျ္ပပါ ဥပမာကဲ့သုိ႔ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ ပို၍ေလးပင္၊တာ၀န္ ႀကီးေသာေၾကာင့္ ထုိတာ၀န္ကို ေယာက်္ား၏ ပခုံးေပၚတြင္ လႊဲေျပာင္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစၥလာမ္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးတာ၀န္မွာ ေယာက္်ားသားမ်ား၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိန္းမမ်ားထက္ပုိ၍ ရည္ၫႊန္းျခင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသား သက္ေသႏွစ္ဦးသည္ အခုိင္မာဆုံးျဖစ္ၿပီး၊ သုိ႔မရႏုိင္ပါက အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ အမ်ဳိသမီးႏွစ္ဦးကုိ သက္ေသ အျဖစ္ျပဳ လုပ္သင့္သည္ဟု ဆုိလုိရင္းျဖစ္သည္။ ထပ္မံတင္ျပရမည္ဆုိေသာ္၊ သင္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏
ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ က႑၊ က်မ္းပိုဒ္ (၁၀၆)တြင္
“ထိုသူသည္ `၀ဆြီယသ္´ မွာတမ္းစကား ေျပာၾကားေလေသာအခါ၊ အသင္တို႔အနက္မွ တရားမွ်တမႈရွိ ေသာသူႏွစ္ေယာက္ အား သက္ေသအျဖစ္ ရွိၾကရေပမည္။ ´´ (၅း၁၀၆)
အထက္ေဖာ္ျပပါအာယသ္ေတာ္အရ အေမြဆက္ခံမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ `ေသတမ္းစာ´ ေရးလုိ၊မွာၾကားလုိေသာအခါမ်ဳိးတြင္လည္း ေယာက္က်ားသက္ေသ ႏွစ္ဦးထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တရားသူႀကီးမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္မွာ လူသတ္မႈတစ္ခုအတြက္ သက္ေသခံရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မိန္းမသဘာ၀ လန္႔တတ္၊ ေၾကာက္တတ္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္၍ ထိုေၾကာက္တတ္မႈက သူမတုိ႔အား အမွန္ထြက္ဆိုရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္၊ အမ်ိဳးသမီးသက္ေသႏွစ္ဦးမွာ အမ်ိဳးသားသက္ေသတစ္ဦးႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအေနႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ေငြေရး၊ ေၾကးေရးကိစၥႏွင့္ လူသတ္မႈ ကိစၥအတြက္သာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေသ (၂)ဦးသည္ အမ်ိဳးသားသက္ေသ တစ္ဦးႏွင့္ တူသည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အစၥလာမ့္ ပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္မွာ-က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ မိန္းမသက္ေသ (၂)ဦးသည္ ေယာက်္ားသက္ေသ(၁)ဦးႏွင့္တူသည္ဟူေသာ က႑မွာ
ဂါ၀ီက႑၊ က်မ္းပိုဒ္ (၂၈၂)တစ္ခုတည္း၌သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအာယသ္ေတာ္၏ အလုိအရ အားလံုးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သက္ေသ ေယာက်္ား (၁)ေယာက္သည္ သက္ေသ မိန္းမ(၂) ေယာက္ႏွင့္တူ၏ဟု မယူဆၾကေခ်။
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနႏွင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လံုးကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာၾကည့္ပါစို႔။
ေရာင္ျခည္ေတာ္က႑၊ က်မ္းပိုဒ္ (၆)တြင္-
“ထို႔ျပင္ မိမိတို႔၏ဇနီးၾကင္ရာမ်ားအား (ကာေမသု မိစၦာစာရမႈ က်ဴးလြန္ပါသည္ဟု) စြပ္စဲြေသာသူတို႔သည္ ၎င္းတို႔၌ မိမိတို႔ အျပင္ သက္ေသမ်ားမရွိၾကလွ်င္ ထိုစြပ္စဲြသူတို႔အနက္ တစ္ဦး သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တိုင္တည္၍ မိမိသည္ သစၥာ၀ါဒီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ သက္ေသထြက္ဆို ရမည္။´´    (၂၄း၆)
အကယ္၍ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွျဖစ္ေစ၊ ဇနီးျဖစ္သူမွျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းကို စြပ္စြဲလိုပါက သက္ေသရွိရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ၎င္းတုိ႔အေနႏွင့္ သက္ေသမရႏိုင္ ပါကလည္း ၎င္းတို႔၏ ခုိင္မာေသာ အေထာက္အထားသည္ အမ်ိဳးသမီး(၁)ဦး (၀ါ) အမ်ိဳးသား(၁)ဦးပင္လွ်င္  လံုေလာက္၏။ ဤအာယသ္ေတာ္၏ အလိုအရ၊ အမ်ိဳးသမီး သက္ေသတစ္ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားသက္ေသတစ္ဦးသည္ အတူတူပင္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသျဖစ္ေၾကာင္းဆိုလိုသည္။

အစၥလာမ့္ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက လက္ခံၾကသည္မွာ လျမင္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပင္ လံုေလာက္ေသာသက္ေသျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက လက္ခံၾကသည္မွာ ရမ္သြာန္လ၏အစတြင္ သက္ေသတစ္ေယာက္သာလုိအပ္ၿပီး ၀ါထြက္ေသာ (ရမ္သြာန္လ၏ အဆံုးတြင္) သက္ေသ (၂)ဦး လုိအပ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကြဲျပားျခားနားေစမႈ မရွိပါ။ ထုိ႔အတူ အခ်ဳိ႕ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားသက္ေသကုိ လက္မခံႏုိင္ေသာ (အမ်ဳိးသမီး သက္ေသကုိသာ လက္ခံေသာ) အေျခအေနမ်ားလည္းရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးသက္ေသကုိသာ အေလးထားသည့္ကိစၥဆုိသည္မွာ မည္သည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုးမွ စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကမည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္္ထင္ပါသည္။ မိန္းမတစ္ဦးေသဆံုးသြား၍ မုိင္ယသ္ေရခ်ဳိးေပးရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး  သက္ေသတစ္ေယာက္သာ လံုေလာက္ေပသည္။ ခြၽင္းခ်က္အေနႏွင့္ သင္သည္ အမ်ဳိးသမီးသက္ေသ မရႏုိင္ေသာအခါတြင္ ေသဆံုးသူ၏ ေယာက္်ားသည္သာ လွ်င္လံုေလာက္ေသာ သက္ေသျဖစ္သည္။ ဤကိစၥအတြက္မွာ အမ်ဳိးသမီးသာလွ်င္ ပုိ၍ျဖစ္သင့္သည္။
ဘာသာျပန္ဆိုသူ :: ဆရာမႀကီးေဒါက္တာလွလွ၀င္း

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes