20 February 2012

ေခတ္မီေရး ( Modernity )


ဒီအပါတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပမွာကေတာ့ “ေခတ္မီေရးဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္း ကေတာ့
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ေခတ္မီလိုၾကပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ လူငယ္ေတြေပါ့။
ဒါေပမယ့္ ေခတ္မီေရးဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ပုံ ကြာျခားမႈအေပၚမွာ
ႀကိဳးပမ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြလည္း ကြဲျပားသြားၾကၿပီးတခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ဟန္႔တားဖ်က္ဆီးတဲ့ ျပႆနာေတြ ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိေနပါတယ္။

ေခတ္မီေရးတုိင္းတာမႈမ်ား
  ဥပမာ--အခ်ိဳ႕လူေတြဟာ  ၀တ္စားဆင္ယင္ပုံ၊  စားေသာက္ပုံနဲ႔  ခံစားမႈ(သီခ်င္း)ေလာက္ကိုသာ  ေခတ္မီ  ေရးအျဖစ္
ႀကိဳးစားၾကတဲ့အခါ  မိမိရဲ႕လူမ်ိဳးနဲ႔  ဘာသာတရားမွာရွိတဲ့  တန္ဖိုးေတြကို  အထင္ေသးလာၾကၿပီး  မိမိရဲ႕
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ ပဋိပကၡ ေပၚလာပါေတာ့တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာက်ေတာ့ လူႀကီးနဲ႔လူငယ္အပါအ၀င္ မ်ိဳးဆက္ကြာဟာမႈ(Generation  Gap)ကို  အေၾကာင္းျပဳၿပီး  အျမင္မတူမႈေတြ  ေပၚေပါက္လာပါတယ္။
မြတ္စလင္မ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ေခတ္မီေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔အျမင္မတူမႈေတြေတြ႕
ရပါ လိမ့္မယ္။
1. လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့  ဘ၀ျပႆနာေတြကို  ကုရ္အာန္နဲ႔  စြန္နဟ္ရဲ႕အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ  ဆင္ျခင္တုံတရားကို အသုံးခ်ေျဖရွင္းဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့အုပ္စု
2. ေခတ္မီစရာလည္းမလိုဘူး။  အသိဥာဏ္ကို  အသုံးခ်စရာလည္းမလိုဘူး။  မိရုိးဖလာနဲ႔  ပတ္၀န္းက်င္အစဥ္အလာအတုိင္းသာ ဆက္လက္က်င့္သုံးသြားဖုိ႔လိုတဲ့အုပ္စု
3. အတိတ္ေခတ္မြတ္စလင္မ္တုိ႔ရဲ႕  ေရႊထီးေဆာင္းတဲ့ေခတ္အေၾကာင္း  ဂုဏ္ယူေျပာဆုိေနၾကေပမဲ့  လက္ရွိမိမိတို႔ရဲ႕လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘာမွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိတဲ့အုပ္စု။
4. မိမိတုိ႔ရဲ႕ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ဘ၀ျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္းဖို႔မႀကိဳးစားဘဲ မိမိတုိ႔အရင္ မ်ိဳးဆက္မ်ားကိုျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနတဲ့အုပ္စု
5. ကုရ္အာန္ကျပဆုိထားတဲ့  လမ္းညႊန္နဲ႔  တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕စံနမူနာေတြကိုေလ့လာလုိက္စားၿပီး  ဘ၀မွာ
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရမယ့္အစား  အလႅာဟ့္ထံဆုေတာင္းရုံသက္သက္နဲ႔  ကယ္တင္ရွင္ေမွ်ာ္ေနတဲ့အုပ္စု စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈေရးပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေခတ္မီေရးုဆုိတာကို လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးနဲ႔ ဆန္းစစ္ၾကပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ေခတ္အေပၚကို တုံ႔ျပန္မႈအေပၚ ေလ့လာျခင္းပါ။
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ ေခတ္မီေရးကို အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ တုိင္းၾကပါတယ္။
ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ေတြကေတာ့  GDP  လို႔ေခၚတဲ့  စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖုိး။
တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြစတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ေခတ္မီေရးကို တုိင္းတာၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္  ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံေခတ္မီေရးအတြက္ဆုိရင္  အဲဒီႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့  လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး  မွာရွိတဲ့လူသားအရင္းအျမစ္ (Human Resources) ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလည္း လိုအပ္ပါ တယ္။

 ေခတ္မီေရးသုေတသန
 အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊  ဟားဗတ္တကၠသုိလ္မွ  အဲလက္အင္ကယ္လီနဲ႔  ေဒးဗစ္စမစ္တုိ႔ဦးေဆာင္တဲ့
သုေတသနအဖြဲ႕က၁၉၇၄ခုႏွစ္ေလာက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ(၆)ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အာဂ်င္တီးနား၊ ခ်ီလီ၊ အိႏၵိယ၊ အစၥေရး၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားနဲ႔ပါကစၥတန္တုိ႔ကလူငယ္(၆၀၀၀)ေက်ာ္ကို  ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းၿပီး  ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြ  အေပၚမွာ  Becoming  Modern(ေခတ္မီလာေရး)ဆုိတဲ့စာအုပ္  တစ္အုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။
ေေခတ္မီလူသားရဲ႕၀ိေသသလကၡဏာ(၄)ရပ္ကိ ုျပဆုိထားပါတယ္။
 (၁)     အသိပညာ (Knowledge)နဲ႔ ထိေတြ႕ယဥ္ပါးတဲ့စိတ္
                    မိမိျဖတ္သန္းေနထုိင္တဲ့ေခတ္ကို  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နားလည္လုိျခင္း၊  တစ္နည္းေျပာ  ရရင္  သူနဲ႔သူ႔ေခတ္ရဲ႕ လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Contact with Social Changes)ပဲျဖစ္ ပါတယ္။
(၂)     ထက္ျမက္တဲ့ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြး
                   တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းေဆာင္ရည္ (Personal Effeciency)ကိုအေလးထားျခင္း
                    လတ္တေလာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ဆုံးျဖတ္လို႔မရသလုိ  နိမ့္က်တဲ့  အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ေခတ္မမီႏိုင္လို႔ဆုိပါတယ္။
(၃)     အေတြးလြတ္လပ္မႈ
                    အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ  ေခါက္ရုိးက်ိဳးေနတဲ့အျမင္  (Paradigm)မ်ားက
ခြါၾကည့္တတ္ဖုိ႔လိုတယ္လို႔  ဆုိပါတယ္။  ေရြးစရာေတြႀကဳံလာရင္  သူ႔ရဲ႕အျပဳအမူျဖစ္ပါတယ္။  ဥပမာ-အထူးျပဳဘာသာရပ္၊အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ရာမွာအေတြးအေခၚလြတ္လပ္မႈေရခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ရွိ သလဲဆုိတာ ေဖၚျပတတ္ပါတယ္။
(၄)     ဖြင့္ထားေသာစိတ္
                    ေလာကီကိစၥေတြမွာ  အႀကြင္းမဲ့အမွန္တရားကို  တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္သာသြားႏုိင္ပါ  တယ္။ဒါအမွန္ပဲလို႔ေျပာလုိက္တာနဲ႔  မစဥ္းစားမဆင္ျခင္ဘဲ  အသိဥာဏ္တံခါး  မပိတ္အပ္ပါဘူး။  အေျပာင္းအလဲေတြကိုတုံ႔ျပန္တဲ့ေနရာမွာ  အလြယ္တကူလက္ခံလုိက္တာမ်ိဳးနဲ႔  တရားေသဆုပ္ကိုင္တာ  မ်ိဳး  ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကိုေရွာင္ရွားၿပီးေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ (Flexibility)ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
           တကယ္ေတာ့ဒီအခ်က္ေတြဟာ  လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀၀)ေက်ာ္ကတည္းက  ကုရ္အာန္  က်မ္းျမတ္မွာေဖၚျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေခတ္မီေရးအေပၚအစၥလာမ့္အျမင္
အစၥလာမ္ဆုိတာ  အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာကို  နာခံအပ္ႏွင္းျခင္းျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိျခင္းလို႔  အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။
သက္ရွိသက္မဲ့ေလာကခပ္သိမ္း၊  စၾက၀ဠာခပ္သိမ္းက်င့္သုံးေနတာ  အစၥလာမ္ပါ။  ကမာၻၿဂိဳဟ္ေပၚမွာလည္းလူ႔သမိုင္းစကတည္းက လူသားဘုရားလို႔ေခၚတဲ့ နဗီတမန္ေတာ္အလင္းျပ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေခတ္အသီးသီးမွာ ေဟာၾကားခဲ့တာအစၥလာမ္ပါ။  ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္  မုဟမၼဒ္  သခင္(ဆြ)ေဟာခဲ့တာလည္းအစၥလာမ္ပါ။ဒါေပမယ့္ထူးျခားတာကတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)မတုိင္မီေပၚထြန္း
ခဲ့ၾကတဲ့  နဗီတမန္ေတာ္  လူသားဘုရားေတြက  သူတုိ႔ရဲ႕ေဟာၾကားခ်က္ေတြဟာ
ေနာက္ဆုံး  မဟုတ္ေၾကာင္း၊  ေဟာစရာမ်ား  က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊  ေနာက္ဆုံးပြင့္မယ့္  အလင္းျပပုဂၢိဳလ္ေခတ္  ေရာက္မွၿပီးျပည့္စုံမွာျဖစ္ေၾကာင္း  အတိအလင္းေၾကညာသြားခဲ့ၾကပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္သခင္(ဆြ)ေပၚထြန္းၿပီး  ေနာက္ဆုံးဟဂ်္ျပဳခ်ိန္မွာ  အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ  ျမတ္အလႅာဟ္ကအစၥလာမ္ဘ၀တည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္ဟာ ၿပီးျပည့္စုံၿပီလို႔ အခုလို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
...ယေန႔ေသာ္ကားငါအရွင္ျမတ္သည္အသင္(လူသား)တုိ႔အတြက္အသင္တုိ႔၏ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ
လမ္းစဥ္ကိုၿပီးျပည့္စုံေစေတာ္မူလိုက္ၿပီ။ငါအရွင္ျမတ္၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုလည္းအသင္တုိ႔
အေပၚ၌ျပည့္၀စုံလင္ေစေတာ္မူလိုက္ၿပီ။အစၥလာမ္ကိုလည္းအသင္တုိ႔အတြက္ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ
လမ္းစဥ္  အျဖစ္  ေရြးခ်ယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူလိုက္ၿပီ...”
  (ကုရ္အာန္၅း၃)
ဒါေၾကာင့္အစၥလာမ္မွာ  တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔  လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊  ရုပ္နဲ႔နာမ္၊  ေလာကီေရးနဲ႔  တမလြန္ေရး  ေတြကို  လက္ေတြ႕က်က်ဘက္ေပါင္းစုံက  ၿပီးျပည့္စုံစြာလမ္းညႊန္ထားပါတယ္။  အစၥလာမ္ရဲ႕လမ္းညႊန္  ခ်က္ေတြမွာ  အတိတ္ေခတ္(၇)ရာစုမွာသာရပ္တန္႔မေနေစဘဲ  ကိယာမသ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမယ့္ေန႔  တုိင္ေအာင္  ေခတ္အသီးသီးအတြက္  တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္စြမ္း၊တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းေတြ  ပါ၀င္ေနၿပီျဖစ္  ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္းအတိတ္သမုိင္းမွာအင္ပါယာႀကီးမ်ားအျဖစ္ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈထူေထာင္ ေပးႏုိင္ခဲ့တာ  အထင္အရွားေတြ႕ေနရတာပါ။ဒီအျပင္  အႏိႈင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ  ျမတ္အလႅာဟ္က  ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကိုလူသားထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္အျဖစ္ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ေပးျခင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဒီလိုလမ္းညႊန္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်က္စိမွိတ္ယုံစရာမလိုဘဲဆင္ျခင္စမ္းသပ္လုိသူေတြအတြက္ထင္ရွားတဲ့သက္ေသသာ
ဓကမ်ား  ကုရ္အာန္အတြင္းမွာပင္ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ဒါေၾကာင့္ေခတ္အဆက္ဆက္လူသားေတြအေနနဲ႔မိမိတို႔ရဲ႕  ၀ိဇၨာ၊  သိပၸံ၊ အသိပညာနည္းေပါင္းစုံနဲ႔ကုရ္အာန္ကိုသုေတသနျပဳစစ္ေဆးၾကရန္ဖိတ္ေခၚထားၿပီးအကယ္၍  လက္ခံၿပီဆုိရင္ေတာ့ကုရ္အာန္ဟာသူု႔ဘ၀အတြက္အမွားအမွန္ခြဲျခားတဲ့မွတ္ေက်ာက္(ဖုရ္ကာန္)ျဖစ္ေၾကာင္း  လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။  (ကုရ္အာန္  ၂း၁၈၃၊  ၂၇း၂၄)။
ဒီအျပင္တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္  မုဟမၼဒ္သခင္(ဆြ)ဟာ  ကုရ္အာန္ကိုလက္ေတြ႕ပုံေဖၚျပခဲ့တဲ့  “အေကာင္းဆုံးစံနမူနာရွင္
(အုစ္၀သြန္႔န္၊ဟစနဟ္)ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ကိုယ္တုိင္က ေၾကညာထားပါတယ္။
(ကုရ္အာန္ ၃၃း၂၁)
ဒါေၾကာင့္  ေယဘုယ်အားျဖင့္  လူသားတိုင္း  ေခတ္မီဖုိ႔ဆုိရင္  ေခတ္တုိင္းအတြက္  ကုရ္အာန္ဟာ
ေခတ္တိုင္းအတြက္ထာ၀ရတန္ဖိုးမ်ား(Permanent  Values)  ေတြျဖစ္ၿပီး  တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ဘ၀ဟာ  စံနမူနာ(norms)ေတြပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီ့အျပင္  အႏိႈင္းမဲ့ကို။ကြယ္ရာ  ျမတ္အလႅာဟ္က  မြတ္စလင္မ္ေတြ  ကို  သူတစ္ပါးရဲ႕တီထြင္ႀကံဆမႈနဲ႔  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေနာက္ကုိသာ  လုိက္မေနၾကဘဲ  ကုရ္အာန္နဲ႔  တမန္  ေတာ္ျမတ္ရဲ႕  စံႏႈန္းေတြကိုလက္ေတြ႕ပုံေဖၚက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္  ဘယ္ေခတ္မွာမဆုိ  သူတကာေတြရဲ႕ထိပ္ကိုအျမင့္ဆုံးေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ကမာၻၿဂိဳဟ္ကိုဆက္ခံတဲ့ခလီဖဟ္မ်ား(၀ါ)ကမာၻၿဂိဳဟ္ကို  စီမံခန္႔ခြဲ  သူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း  ကတိေပးလမ္းညႊန္ထားပါတယ္။(ကုရ္အာန္ ၃း၁၃၉၊ ၂၄း၅၆)။ မြတ္စလင္မ္ တုိင္းအတြက္ ေခတ္မီေရးထက္ ေခတ္ကိုဦးေဆာင္သူျဖစ္ဖုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။

ေခတ္ကိုနားမလည္က ဆုံးရႈံးမည္
ဒီ့အျပင္  အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ  ျမတ္အလႅာဟ္က  အဆြရ္လို႔ေခၚတဲ့  ညေနခ်ိန္(သို႔မဟုတ္)ေခတ္
ကာလကိုတုိင္တည္ၿပီး  ေခတ္ကိုနားမလည္၊  အသုံးမခ်တတ္သူေတြ  ဆုံးရႈံးၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဒါေပမယ့္  အမွန္တရားကုိသက္၀င္ယုံၾကည္ျခင္း၊ကုရ္အာန္ရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း  ေကာင္းျမတ္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြ  ျပဳလုပ္ျခင္း၊
အမွန္တရားနဲ႔႔ပတ္သက္ၿပီး  တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္း၊  အမွန္တရားအေပၚ ရပ္တည္တဲ့အတြက္ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့
အခက္အခဲေတြအေပၚ  ႀကံ႕ခုိင္ျခင္းဆုိတဲ့  ၀ိေသသ(၄)ရပ္နဲ႔  ျပည့္၀တဲ့သူေတြ ဘယ္ေခတ္ေရာက္ေရာက္  ဆုံးရႈံးမွာမဟုတ္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။ (ကုန္အာန္ ၁၀၃း၁-၃)
ဒီ့အျပင္  အႏိႈင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ  ျမတ္အလႅာဟ္က  အတိတ္ေခတ္အသီးသီးမွာ  ေပၚထြန္းခဲ့ၾကတဲ့  လူသား  အလင္းျပပုဂၢိဳလ္နဗီတမန္ေတာ္မ်ားနဲ႔အလႅာဟ္ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ခဲ့တဲ့က်မ္းေတြရဲ႕သမုိင္းနဲ႔အမွန္တရားကို  ျငင္းပယ္
ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ဆုံးရႈံးပ်က္စီးခဲ့ၾကတဲ့  လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြအေၾကာင္း  ေလ့လာၿပီး  သင္ခန္းစာယူဖုိ႔ကို  လည္း  လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။
(ကုရ္အာန္ ၅၂း၂၅၊ ၃း၈၁၊ ၃၅း၂၄၊ ၁၃း၃၈၊ ၂၉း၁၄-၁၅၊ ၅၉း၁၉၊ ၇း၇၈၊ ၂း၂၁၄၊ ၁၁း၇၈၊ ၁၅း၆၇-၇၂၊ ၁၀း၉၁-၉၂၊ ၄း၁၅၇)
ဒီ့အျပင္  အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က  စၾက၀ဠာႀကီးကုိ  ကာလႀကီး၆-ခု(၀ါ)၆-ရက္ျဖင့္  ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ  ဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊လူသားတို႔အနက္  အက်င့္အမူအားျဖင့္  မည္သူဟာ  အေကာင္းဆုံး၊  အလွဆုံးျဖစ္တယ္  ဆုိတာထင္ရွားေပၚလြင္ေစလိုရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  စၾက၀ဠာႀကီးရဲ႕  ေနာက္ဆုံးေန႔ကို  ယုံၾကည္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမယ့္ေန႔မွာ  တရားစီရင္စစ္ေဆးမွာျဖစ္ေၾကာင္း  သြန္သင္ထားပါေသးတယ္။  (ကုရ္အာန္  ၁၁း၇၊  ၂၄း၂၄-၂၅)
ဒါေၾကာင့္  မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးအေနနဲ႔  မိမိျဖတ္သန္းေနရတဲ့  ေခတ္သာမကဘဲ  အတိတ္ေခတ္မ်ားနဲ႔
အနာဂတ္အခ်ိန္အေတြအေၾကာင္း စၾက၀ဠာနဲ႔ယွဥ္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။

နပ္ဖ္၀ိဥာဥ္သန္႔စင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(၀ါ)ထက္ျမက္ေသာကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး
မြတ္စလင္မ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၀င္တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔  ရုပ္ခႏၶာသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေရးကို  ေန႔စဥ္ဂရုစိုက္ေနရ  ပါတယ္။ဥပမာ-ေန႔စဥ္(၅)ႀကိမ္၀တ္ျပဳဖုိ႔ရုပ္ခႏၶာ၊အ၀တ္အစား၊  ေနရာသန္႔စင္ဖို႔သတိထားေဆာင္ရြက္ၾကရပါ  တယ္။  ဒီ့အျပင္မိမိရဲ႕စိတ္နဲ႔  ၀ိဥာဥ္သန္႔စင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလည္း  အၿမဲတန္းႀကိဳးပမ္းေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။  (ကုရ္အာန္  ၉၁း၇-၁၀)။
တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕  ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသာမက  လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသန္႔စင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး  ကုိလည္း
အၿမဲေဆာင္ရြက္ေနရမယ့္အေၾကာင္း၊  ဒါမွေခတ္ကိုဦးေဆာင္ႏုိင္သူေတြျဖစ္မယ့္အေၾကာင္း  လမ္းညႊန္  ထားပါတယ္။
(ကုရ္အာန္  ၃း၁၀၃-၁၀၄)။  ဒီ့အျပင္  လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔  အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္  သန္႔စင္ေရး  အတြက္
တရား၀င္ထိမ္းျမားမႈမရွိဘဲ  ဖို-မ  လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊  သဘာ၀တရားကိုဆန္႔က်င္တဲ့  လိင္တူဆက္ဆံျခင္း  တုိ႔ကို  ျပင္းထန္စြာရႈတ္ခ်တားျမစ္ထားျခင္းျဖင့္  ကာကြယ္ထားပါတယ္။ဥပမာ-တရားမ၀င္လိင္ဆက္ဆံရင္  ႀကိမ္ဒဏ္  ၁၀၀သတ္မွတ္ထားပါတယ္။  အရက္ကိုအလုပ္သေဘာေသာက္မွ၊တရားမ၀င္လိင္ဆက္ဆံမႈကို  ခြင့္ျပဳမွေခတ္မီတယ္လို႔သတ္မွတ္တဲ့လူ႔အသိုင္းအ၀န္းမွာမြတ္စလင္မ္ေတြဟာဒီလိုအကုသုိလ္အလုပ္ေတြကို
လုိက္လုပ္စရာမလိုပါဘူး။  ဒီလုိလုပ္ရပ္ေတြကို  လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးကို ဖ်က္ဆီးမဲ့လုပ္ရပ္ေတြအျဖစ္
အလႅာဟ္ကတားျမစ္ထားလို႔ပါပဲ။  ေခတ္မမီေစဘဲ  ေခတ္ပ်က္ေစမဲ့  လုပ္ရပ္ဆုိးေတြျဖစ္ပါတယ္။အလားတူ
အတုိးအညြန္႔စားမွ၊  ခ်ဲထီအပါအ၀င္  ေလာင္းကစားလုပ္မွ  ေခတ္မီတယ္လို႔သတ္မွတ္တဲ့ အသိုင္းအ၀န္းမွာ
မြတ္စလင္မ္ေတြလိုက္လုပ္စရာမလိုပါဘူး။  ေခတ္ကိုဦးေဆာင္မဲ့မြတ္စလင္မ္ဆုိတာလူလူခ်င္းစာနာေထာက္  ထားတဲ့၊လက္ေတြ႕က်တဲ့ေမတၱာထားတဲ့  အတုိးမဲ့ေခ်းေငြနဲ႔  ကူညီရပါတယ္။ သူတစ္ပါးအေပၚမွီခုိတာထက္  ကိုယ္တုိင္တရား၀င္စီးပြားရွာေဖြစားေသာက္ၿပီး  ဇကားသ္စနစ္နဲ႔  လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ  ဒုကၡသည္မ်ားကို  ကူညီျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊အလွဴဒါနျပဳျခင္းတုိ႔ကို  ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က  “အထက္လက္ဟာ--ေအာက္လက္ထက္ပိုျမတ္တယ္--’’လို႔ဆိုခဲ့တာပါ။  အမ်ားမိုးခါးေရေသာက္လို႔လုိက္ေသာက္  တာ  ေခတ္မီတာမဟုတ္ပါဘူး။
မိမိရဲ႕မွန္ကန္တဲ့ယုံၾကည္ခ်က္အေပၚမွာ  သစၥာေစာင့္သိျခင္းသာ  ေခတ္ရဲ႕  ဦးေသွ်ာင္  သူမြန္သူျမတ္တို႔ရဲ႕
သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။

အေတြးလြတ္လပ္ျခင္း
အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ  ျမတ္အလႅာဟ္က  လူသားကိုဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔  လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္လုပ္ပိုင္
ခြင့္ေပးထားၿပီးေနာက္အဓမၼစနစ္ျပဳမထားပါဘူး(ကုရ္အာန္၂း၂၅၆)လူသားဟာဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္ကို
ေတာင္လက္ခံခြင့္(သုိ႔မဟုတ္)ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိေနပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  ကိုယ္ေရြးခ်ယ္မႈရဲ႕အက်ိဳးဆက္ကို  ကိုယ္ပဲခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။အစၥလာမ္ကိုလက္မခံခင္ဘယ္သူမဆုိကုရ္အာန္ကိုလြတ္လပ္စြာဆန္းစစ္ေ၀
ဖန္ခြင့္ရွိပါတယ္။လက္ခံၿပီးရင္ေတာ့အလႅာဟ္နဲ႔တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕လမ္းညႊန္နဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့အရာကိုေရြးခ်ယ္
လုပ္ပိုင္ခြင့္  မရွိေတာ့ပါဘူး။(ကုရ္အာန္  ၃၃း၃၆၊  ၄း၅၉)။  ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ဟာ  လူသားေတြခံစား  ေနရတဲ့ ရုပ္၊နာမ္ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးနဲ႔ကရုဏာအာဟာရျဖစ္ၿပီးတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က  လူေတြပိေနတဲ့၀န္ေတြကိုခ်ေပးဖုိ႔အလႅာဟ္က  ေစလႊြတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္လို႔ပါပဲ။ဒါေၾကာင့္အလႅာဟ္နဲ႔တမန္ေတာ္ျမတ္
ကိုျငင္းရင္ေကာင္းျခင္းမဂၤလာနဲ႔ကင္းေ၀းမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အစၥလာမ့္တရားဥပေဒဆိုတာကုရ္အာန္နဲ႔  စြန္နဟ္ကိုအေျချပဳတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး“ဖိကဟ္
’’ဆိုတာ  ေျဖရွင္းရမယ့္ျပႆနာကိုနားလည္ေအာင္  ႀကိဳးစားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။တစ္နည္းေျပာရရင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကိုလူေတြနားလည္ေအာင္ရွင္းျပတဲ့အစၥလာမ့္
သိပၸံပညာရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ကုရ္အာန္နဲ႔စြန္နဟ္ရဲ႕ေဘာင္ထဲကေနလြတ္လပ္စြာညိွႏႈိင္း
တုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း(ရွဳရာ)ျပဳႏုိင္သလို  လူတစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔လည္း  အိစ္သိခါရဟ္ဆြလာသ္၀တ္ျပဳၿပီး  အလႅာဟ္ထံမွေကာင္းရာေတာင္းခံႏုိင္ပါတယ္။

ဖြင့္ထားေသာစိတ္
ေခတ္ကိုဦးေဆာင္တဲ့သူေတြဆုိတာသူမ်ားကဒါအမွန္ဘဲလို႔ေျပာတုိင္းမ်က္စိမွိတ္မယုံမိဖို႔အေရးႀကီး  ပါတယ္။ကမာၻေပၚမွာကုရ္အာန္တစ္အုပ္တည္းသာ“ဒိြဟသံသယကင္းေသာက်မ္း
"လို႔ေႀကြးေၾကာ္ထားပါ တယ္။(ကုရ္အာန္ ၂း၂)
ဒါေၾကာင့္ကိစၥရပ္တုိင္းကို  ကုရ္အာန္နဲ႔မွတ္ေက်ာက္တင္ဖုိ႔၊ဆန္းစစ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥေတြမွာ
ကုရ္အာန္လို႔ေျပာတုိင္းမလုံေလာက္ေသးပါဘူး။  ကုရ္အာန္ရဲ႕က႑အမွတ္၊  အာယသ္နံပါတ္ေတြ
ေသခ်ာစြာညႊန္ဖုိ႔လိုပါမယ္။  ဒါမွေ၀ါဟာရေတြကို  ေသခ်ာစြာ  ေလ့လာစစ္ေဆးႏုိင္မွာျဖစ္ပါ  တယ္။  အလားတူတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ႕  ဟဒီးဆ္ၾသ၀ါဒလုိ႔ေျပာတုိင္း  မ်က္စိမွိတ္လက္ခံလို႔မရပါဘူး။  အဲဒီ
ဟဒီးဆ္ၾသ၀ါဒဟာဘယ္က်မ္းထဲက၊  ဘယ္က႑က၊  ၾသ၀ါဒအမွတ္ဘယ္ေလာက္လဲ၊ အဲဒီဟဒီဆ္ရဲ႕ခုိင္မာမႈ
အဆင့္အတန္းဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ ဟဒီဆ္ပညာရပ္နဲ႔တုိင္းတာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
 အလားတူပဲ  ေခတ္ကိုဦးေဆာင္မဲ့  မြတ္စလင္မ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆုိတာ  အသစ္အသစ္ေသာျပႆနာမ်ား  နဲ႔အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္  ပညာရွင္တစ္ဦး(၀ါ)တစ္စုရဲ႕  လက္ေတြ႕မက်ေတာ့တဲ့  ဓမၼသတ္ကို
တရားေသဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းလည္းမျပဳအပ္ပါဘူး။ကုရ္အာန္နဲ႔စြန္နဟ္ရဲ႕အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ  ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ
(Flexibility) နဲ႔ ဆင္ျခင္တုံတရားကို အသုံးခ်ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖိကဟ္ဓမၼသတ္ပညာရွင္ ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဓမၼသတ္မ်ားကိုစံမ်ားအျဖစ္လည္းအသုံးခ်ရမွျဖစ္ပါတယ္။ဒါမွသာမိမိေခတ္ရဲ႕ျပႆနာမ်ားကို  ေျဖရွင္းေပးႏုိင္တဲ့
ေခတ္ကိုဦးေဆာင္သူ(၀ါ) ကမာၻၿဂိဳဟ္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဆင့္ကိုေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္မဲ့ေသာေခတ္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ၾက
  “တမန္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္မွာ--
           လူသားထုအေနျဖင့္  ေခတ္တစ္ေခတ္ႏွင့္ႀကဳံရလတၱံ႕၊  ထိုေခတ္တြင္  အစၥလာမ္ဟူသည္  အမည္သာ  က်န္လတၱံ႕၊ကုရ္အာန္ဟူသည္လည္း  ထုံးတမ္းဓေလ့သာက်န္လတၱံ႔၊  ၎တို႔၏  ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသည္  လည္းထည္၀ါစည္ပင္ၾကေသာ္လည္း  လမ္းညႊန္မရွိျဖစ္လတၱံ႔၊  ထိုေခတ္လူတုိ႔၏အုလမာအ္ပညာရွင္တုိ႔သည္လည္းမိုးေအာက္ေျမျပင္၀ယ္အဆုိးဆုံးသူမ်ားျဖစ္လတၱံ႔၊  ၎တုိ႔ထံမွပင္  ျပႆနာမ်ား  ျပႆနာမ်ားထြက္  ေပၚလာၿပီး၎တုိ႔ထံသုိ႔ပင္ျပန္လည္၍ ရွဴးပတ္ေနလတၱံ႔’’
(ဆင့္ျပန္သူ၊ အလီသခင္၊ ဗိုင္ဟကီက်မ္း၊ ရႈအ္ဗိအီမာန္အခန္း)
·         ဒါေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနနဲ႔ ေခတ္မီေရးထက္ ေခတ္ကိုဦးေဆာင္ေရးႀကဳိးပမ္းၾကပါစို႔။
·         ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ေက်ာင္းေတာ္စြဲမ်ားထက္ ကုရ္အာန္နဲ႔ စြန္နဟ္ကို ဦးစားေပးၾကပါစုိ႔။
·         ကုရ္အာန္နဲ႔ စြန္နဟ္ျဖင့္ အစၥလာမ့္ဂုဏ္ေရာင္ ျမွင့္တင္ၾကပါစို႔လို႔ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါတယ္။

မုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes