Islam

အစၥလာမ္ ဘာသာ

ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ထာ၀ရဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းအားကိုးကြယ္ေသာဘာသာကိုၿပပါဟုဆိုလွ်င္အစၥလာမ္ဘာသာၿဖစ္
သည္။အစၥလာမ္ဆိုသည့္ေဝါဟာရသည္အာရဗီစကားၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟုအဓိပၸာယ္ရသည့္စလာမ္ဟူေသာစကားလုံးမွဆင္း
သက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ပညာရွင္မ်ားက"ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊အမိန္႕နာခံျခင္း"ဟုဖြင့္ဆိုၾကသည္။အစၥလာမ္သည္တစ္ဆူတည္း
ေသာဘုရားဝါဒဘာသာေရးျဖစ္သည္။အစၥလာမ္သည္ခံဝန္ျခင္းဟုအာရပ္စကားျဖင့္အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး၊အစၥလာမ္သာသနာဝင္
သည္မိမိကိုယ္မိမိအလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏အမိန႔္ဩဇာကိုလုံးဝနားခံရန္ယုံၾကည္သူျဖစ္ၿပီး၎တို႔အားမြတ္စလင္ဟုေခၚ၏။ ပညာရွင္မ်ားက"ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊အမိန႔္နာခံျခင္း"ဟုဖြင့္ဆိုၾကသည္။ကမၻာေပၚတြင္မြတ္စလင္ဦးေရမွာ၁မွ၁.၈ဘီလ်ံရွိ၍
အစၥလာမ္ဘာသာသည္ခရစ္ယန္ဘာသာၿပီးလၽွင္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံး ဘာသာျဖစ္၏။ တစ္ပါးသူမ်ားအေနျဖင္႕အစၥလာမ္ကိုသာသနာဘာသာတရားတစ္ခုအျဖစ္ျမင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းအစၥလာမ္သည္ ဘာသာတရားတစ္ခုမွ်သာမဟုတ္ေခ်။စနစ္တစ္ခုဟုဆိုလွ်င္ပိုမိုမွန္ကန္ပါလိမ့္မည္။ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ထဲတြင္ အစၥလာမ္အား"ဘဝတည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္(ဒီန္)အျဖစ္ေဖာ္ျပထားသည္။အစၥလာမ္ကိုဘာသာဟုသံုးႏွဳန္းၿပီး၊
ထိုဘာသာကိုကိုးကြယ္သူမ်ားအား မြတ္စလင္မ္ ဟု သံုးႏွဳန္းသည္။
Masjid Al Haram Makkah Saudi Arabia
(၁) အစၥလာမ္အယူဝါဒ
အစၥလာမ္သည့္စၾကဝဠာခပ္သိမ္းကုန္တို႔ကိုဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအလံုးစံုကိုသိျမင္ေတာ္မူ၍ျပည့္စံုေတာ္မူေသာတစ္
ဆူတည္း၊တစ္ပါးတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာမဟာက႐ုဏာ႐ွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္
ေသာေဒသနာေတာ္ျမတ္ျဖစ္ေပသည္။ ႏွစ္ဘဝ၏ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကိုညႊန္ျပသည္။အစၥလာမ္သည္“နာခံျခင္း”ဟူေသာ
အထူးဝိေသဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုကိုေဆာင္လ်က္႐ွိသည္။ အစၥလာမ္၏အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာမိမိေဆာင္ထားေသာအစၥလာမ္
တည္းဟူေသာဂုဏ္ပုဒ္ကို လူသားအားလံုးအား တပ္ဆင္ေပးရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ေခတ္မေ႐ြး၊
ျပည္မေ႐ြး၊လူမ်ိဳးမေ႐ြး၊အုပ္စုမေ႐ြး၊လူတန္းစားမခြဲ၊ျဖဴနက္မျခားအစၥလာမ္တည္းဟူေသာဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္ျပည့္စံုၾကကုန္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္မြန္တို႔သည္အတိတ္ေခတ္တြင္လည္းမြတ္စလင္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ယခုပစၥဳပၸန္တြင္လည္းမြတ္စလင္မ်ားပင္ျဖစ္
ၾကသည္။ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္းမြတ္စလင္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကမည္။အစၥလာမ္ဟူေသာပုဒ္သည္ “နာခံျခင္း”အဓိပၸာယ္
ေပးသည္အစၥလာမ္ဟုအမည္သမုတ္ျခင္းမွာလည္း ဤအယူဝါဒကို လက္ခံနာယူေသာ မြတ္စလင္တိုင္းသည္ အေရးကိစၥအဝ၀တြင္အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ေဒသနာျမတ္မ်ားကိုဦးလည္မသုန္လိုက္နာက်င့္သံုးရျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပ
သည္။အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္စၾကဝဠာအဝန္းကိုစတင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ ပိုင္ဆိုင္စိုးမိုး စီမံ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္
ေတာ္မူေသာ အ႐ွင္သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေပရာ တစ္နည္းဆိုေသာ္ စၾကဝဠာ႐ွင္၏အမိန္႔ေတာ္နာခံျခင္းပင္စၾကဝဠာတြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကိုဖန္တီးရာမည္သည္။သို႔ျဖစ္ရာအစၥလာမ္သည္ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒျဖစ္၍ မြတ္စလင္သည္
ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒီျဖစ္သည္။

(၂) နဗီတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္သခင္(صلي الله عليه و سلم)ႏွင့္ကုရ္အာန္
အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀ဝ)ေက်ာ္က ကမၻာသူ ကမၻာသားအားလံုးကို က႐ုဏာ တရားပြား
မ်ား၍ႏွစ္ဘဝ၏ သုခခ်မ္းသာအျဖာျဖာကို ရစိမ့္ေသာငွာ တမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔၏ အခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာတမန္ေတာ္
ျမတ္ မုဟမၼဒ္(صلي الله عليه و سلم)အား(ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚသို႔
သက္ေရာက္ပါေစ)ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္အျဖစ္ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍က်မ္းဂန္အေပါင္းတို႔၏အခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာကုရ္အာန္
က်မ္းျမတ္ကိုလည္းတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(صلي الله عليه و سلم)ထံသို႔ ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ကုရ္အာန္
က်မ္းျမတ္သည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏အာယသ္ေတာ္ျဖစ္သည္။တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه و سلم)
သည္မိမိက်ေရာက္လာခဲ့ေသာကုရ္အာန္က်မ္းလာအာယသ္ေတာ္မ်ားကိုအခ်ိန္မလင့္ေစဘဲစနစ္တက်ေရးမွတ္ေစ
ေတာ္မူခဲ့သည္။ အာဂံုေဆာင္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို စလယ္ဆံုးအာဂံုေဆာင္ထားၾကေသာ
(ဟာဖစ္ဇ္)တို႔၏ႏွလံုးသားမ်ားတြင္လည္းေကာင္းတည္႐ွိေနေပသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္အ
ေစာင္ေပါင္းအသေခ်ၤ၊ အသခ်ၤာ႐ွိျငားေသာ္လည္း တစ္ေစာင္ႏွင့္တစ္ေစာင္အၾကား ပုဒ္၊ပဒ၊ သရ၊ သုညမွအစ
ကြဲျပားမႈအလ်င္းမ႐ွိဘဲပကတိအတိုင္းလံုးလံုးလ်ားလ်ားတစ္မ်ိဳးတည္းတစ္စားတည္းပင္႐ွိေနသည္မွာကုရ္အာန္က်မ္း
ျမတ္၏ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ဤသည္“ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကိုငါအ႐ွင္ျမတ္ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူ၍ယင္း
က်မ္းျမတ္ကိုငါအ႐ွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေတာ္မူမည္”ဟူေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္၏
ေက်းဇူးပင္ျဖစ္သည္။(ကုရ္အာန္၁၅း၉ကို႐ႈ)“ကုရ္အာန္”ဟူေသာပုဒ္သည္မ်ားစြာ႐ြတ္ရေသာက်မ္းဟုအနက္ေပးထားသည္။
ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ နာမည္ႏွင့္အညီယေန႔တိုင္ ကမၻာတြင္အမ်ားဆံုး႐ြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ရေသာက်မ္းတစ္ဆူ
လည္းျဖစ္ေပသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကိုဦးထိပ္ထားကာအစၥလာမ္အယူဝါဒကိုလက္ေတြ႕
က်င့္သံုးျပသေတာ္မူခဲ့သည္။တိုေတာင္းလွစြာေသာ(၂၃)ႏွစ္အတြင္းဆိုးသြမ္းမိုက္မဲလမ္းလြဲလ်က္႐ွိေနခဲ့ၾက
ေသာသူမ်ားအားအေမွာင္ခြင္း၍အလင္းသို႔ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။လူ႕ဘဝတြင္လူ႐ိုင္းတို႔အားယဥ္ပါးေစေတာ္မူခဲ့သည္။
လူ႕ဘဝတြင္ေအာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ေရာက္႐ွိေနခဲ့ၾကေသာသူတို႔အားလူ႔ဘဝအထြတ္အထိပ္သို႔ တင္ေဆာင္ေပးေတာ္
မူခဲ့သည္။တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه و سلم)သည္အစၥလာမ္အယူဝါဒကိုမိမိကိုယ္တိုင္က်င့္သံုးျပသေတာ္
မူခဲ့သည္သာမကစံျပမြတ္စလင္အုပ္စုႀကီးတစ္ခုလံုးကိုလည္းေမြးထုတ္ထားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။အစၥလာမ္အယူဝါဒသည္
တစ္ေန႔တစ္ျခား ပ်ံ႕ပြားလာခဲ့ေပရာ ယေန႔မြတ္စလင္တို႔သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္႐ွိၾကေပသည္။

(၃) အစၥလာမ္၏ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား
        (၁) အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္ျခင္း။
        (၂) ထိုအ႐ွင္ျမတ္၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း။
        (၃) ထိုအ႐ွင္ျမတ္၏ က်မ္းဂန္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း။
        (၄) ထိုအ႐ွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း။
        (၅) စၾကဝဠာပ်က္ဆီးဆိတ္သုဥ္းမည့္ေနာက္ဆံုးေန႔ကို ယံုၾကည္ျခင္း။
        (၆) အေကာင္းအဆိုးဟူသမွ်သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွသာ လာျခင္း။
        (၇) ေသၿပီးေနာက္ ႐ွင္ျပန္ထရမည္ကိုယံုၾကည္ျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။

(၄) အစၥလာမ္၏ အျမစ္တရားငါးပါး
        (၁) အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္မွတပါး ကိုးကြယ္ရာဟူ၍အလ်ဥ္းမ႐ွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊
တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္(صلي الله عليه و سلم)သည္ထိုအ႐ွင္ျမတ္၏တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္ကိုလည္းယံုၾကည္သက္ေသခံျခင္း။
        (၂) ဆြလာသ္ေဆာက္တည္ျခင္း (ဝတ္ျပဳျခင္း)။
        (၃) ဇကားသ္ေပးလွဴျခင္း။
        (၄) ဆြီယာမ္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ျခင္း။
        (၅) ဟဂ်္ျပဳျခင္းဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။
အစၥလာမ္၏ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကိုလက္ခံယံုၾကည္သူ မြတ္စလင္တစ္ဦးသည္တမန္ေတာ္ျမတ္
(صلي الله عليه و سلم)ခ်မွတ္ေတာ္မူသည့္က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္မ်ားႏွင့္အညီတစ္ေန႔လွ်င္ငါးႀကိမ္ဆြလာသ္ေဆာက္
တည္ရသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္လိုအပ္သည္ထက္ပိုေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ားထဲမွ ဆင္းရဲသားမ်ားအားဇကားသ္
ေပးလွဴရသည္။တစ္ႏွစ္တြင္တစ္လဆြီယာမ္ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရသည္။ ခရီးစရိတ္တတ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္သက္ တစ္
ခါမကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔သြားေရာက္၍ဟဂ်္ျပဳရသည္။ဤသည္ကားအစၥလာမ္၏အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္က်င့္စဥ္မ်ား
ျဖစ္ေပသည္။

(၅) တစ္မိတစ္ဖတည္း
အစၥလာမ္အယူဝါဒအရကမၻာသူကမၻာသားအားလံုးတို႔သည္တစ္မိတစ္ဖတည္းမွဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာၾကေသာ
ညီရင္းအစ္ကိုေမာင္ရင္းႏွမမ်ားပင္ျဖစ္ၾကေပသည္။“အိုလူသားအေပါင္းတို႔၊ငါအ႐ွင္ျမတ္သည္အသင္တို႔အားတစ္
မိတစ္ဖတည္းမွစတင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။အသင္တို႔အခ်င္းခ်င္းသိကြ်မ္း၍ေမတၱာသက္ရန္အလို႔ငွာ
ငါအ႐ွင္ျမတ္သည္အသင္တို႔အားလူမ်ိဳးအဖံုဖံု၊မ်ိဳးႏြယ္အစားစားျပဳလုပ္ထားေတာ္မူသည္။ငါအ႐ွင္ျမတ္
ထံေတာ္၌အမြန္ျမတ္ဆံုး
ေသာသူမွာစင္ၾကယ္သန္႔႐ွင္းအျပစ္ကင္းသူသာျဖစ္ေပသည္။” (ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)

(၆) လူတန္းစားမခြဲ
အစၥလာမ္အယူဝါဒတြင္လူတန္းစားခြဲျခားမႈအလ်ဥ္းမ႐ွိ။အျဖဴသည္အနက္ထက္မသာ၊ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းျခင္း
အားျဖင့္ တစ္ဦးထက္တစ္ဦးသာႏိုင္ေပသည္။ “အို-လူသားအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔အ႐ွင္သခင္သည္ တစ္ပါးတည္း၊အသင္တို႔၏ဖခင္သည္တစ္ဦးတည္း၊အာရဗ္လူမ်ိဳးသည္အျခားလူမ်ိဳးထက္မသာ၊
အနီသည္အနက္ထက္မသာ၊
အနက္သည္အနီထက္မသာ၊အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အားေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသ
ခန္႔ညား၍စင္ၾကယ္သန္႔႐ွင္းအျပစ္ကင္းျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္တစ္ဦးထက္တစ္ဦးသာသည္။ ”
(တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه و سلم)၏ ဩဝါဒေတာ္)

(၇) မည္သူ႔ကိုမွ် ဒုကၡမေပးရ
အစၥလာမ္အယူဝါဒအရကမၻာ့အိမ္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလံုးသည္မိသားစုႀကီးျဖစ္ရာမြတ္စလင္တစ္ဦးအဖို႔ကမၻာ့အိမ္ေထာင္
စုအတြင္း၌သူစိမ္းဟူ၍တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္မ႐ွိေပ။အားလံုးတို႔သည္မိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကေပရာအခ်င္းခ်င္းအက်ိဳး
ျပဳရမည္သာျဖစ္၍ဒုကၡမေပးရ။“မြတ္စလင္သည္မိမိ၏ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း
မည္သူကိုမွ်ဒုကၡမေပးရ။ႀကီးသူကိုမေလးစား၊ငယ္သူကိုမသနားသူသည္ငါ၏တပည့္မဟုတ္။
မိမိအဖို႔ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာအရာကိုသူတစ္ပါးအဖို႔မႏွစ္ၿခိဳက္ေသာသူသည္မြတ္စလင္မဟုတ္။အိမ္နီးခ်င္း
ကိုဒုကၡေပးသူသည္မြတ္စလင္မဟုတ္။အသင္တို႔သည္ကမၻာေျမ၌႐ွိသူတို႔အားသနားၾကင္နာၾကကုန္။
ေကာင္းကင္ထက္႐ွိေတာ္မူေသာအ႐ွင္သည္အသင္တို႔အားသနားၾကင္နာေတာ္မူအံ့။”
 
(တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه و سلم)၏ ဩဝါဒ)

(၈) “စလာမ္”ေမတၱာ
အစၥလာမ္ဝါဒီ မြတ္စလင္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေတြ႕ဆံုၾကသည့္အခါ (အတ္စၥလာမုအလိုင္ကြန္မ္) “အသင္တို႔အေပၚ၌ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအစုစုသက္ေရာက္ပါေစ”ဟုေမတၱာပို႔သၾကသည္။ေမတၱာပို႔သျခင္း ခံရသူမ်ား
ကလည္း(ဝအလိုင္ကု မုစၥလာမ္ ဝ-ရဟ္မတုလႅာဟ္၊ ဝ-ဗုရကာတူဟူ)၊“အသင္တို႔အေပၚ၌လည္းၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ
မႈအစုစုသက္ေရာက္ပါေစ။အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္မဂၤလာေတာ္မ်ားလည္းသက္ေရာက္ပါေစ”ဟုေမတၱာ
တံု႔ျပန္ၾကေပသည္။ဤသို႔ျဖင့္မြတ္စလင္တို႔စုေဝးရာဌာနမ်ားတြင္ေမတၱာသံမ်ားသည္ပဲ့တင္ထပ္မွ်ျဖစ္႐ွိေနေပသည္။  
“ကြ်ႏု္ပ္သည္မိမိ၏အ႐ွင္အားတိုင္တည္ေျပာအံ့။အသင္တို႔သည္အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အားမယံုၾကည္သမွ်
ကာလပတ္လံုးအလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အားယံုၾကည္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္။ကြ်ႏု္ပ္သည္အသင္တို႔အားအသင္တို႔
အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ရန္လမ္းစဥ္ညႊန္ျပမည္။ထိုလမ္းစဥ္ကားအျခားမဟုတ္။အသင္တို႔အခ်င္းခ်င္းျဖဴစင္ပြင့္
လင္းစြာစလာမ္ေမတၱာကိုပို႔သၾကကုန္”
(တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه و سلم)၏ ဩဝါဒေတာ္)


(၉) စားဝတ္ေနေရး
အစၥလာမ္သည္ႏွစ္ဘဝ၏ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကိုညႊန္ျပသည္။လူ႔ေလာကတြင္စားဝတ္ေနေရးသည္လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍ျဖစ္
ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ိဳးကားအလ်င္းမဟုတ္။စားဝတ္ေနေရးအဆင္မေျပကေလာကုတၱရာေရးရာမ်ားကိုမဆိုထားႏွင့္၊ေလာကီ
ေရးရာမ်ားကိုပင္ေကာင္းစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။အူမေတာင့္မွသီလေစာင့္ႏိုင္သည္ဟူေသာဆို႐ိုးစကားသည္ မွန္ကန္လွေပသည္။ထို႔အတြကကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္(၆၂း၁၀)တြင္"အသင္တို႔သည္ဆြလာသ္ေဆာက္တည္ၿပီးေသာ
အခါကမၻာသို႔လွည့္၍အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ရိကၡာေတာ္ကို႐ွာေဖြၾကကုန္ေလာ့"
ဟုအတိအလင္းမိန္႔ၾကားထား
ေတာ္မူသည္။တရားသျဖင့္ဥစၥာပစၥည္း႐ွာေဖြရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
တမန္ေတာ္ျမတ္ကလည္း“ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္သာသနာပျဖစ္ေစတတ္သည္။တရားသျဖင့္စီးပြား႐ွာေဖြျခင္း
သည္မလုပ္မေနရတာဝန္မ်ားေနာက္မလြဲမေ႐ွာင္သာေသာတာဝန္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။အသင္တို႔သည္မိမိ
တို႔၏အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအားဝ၀
လင္လင္႐ွာေဖြေကြ်းေမြးၾကကုန္။ဤသည္အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏လမ္းေတာ္
၌ဂ်ီဟာ့ဒ္သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းရာမည္သည္”
ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္
စားဝတ္ေနေရးတြက္အလြန္အေရးပါေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း
တမန္ေတာ္ျမတ္က“အသင္တို႔သည္လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းလုပ္ကိုင္ၾက၊လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းလုပ္ငန္းသည္အလြန္
မဂၤလာ႐ွိ၏၊တိုးပြား၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊"အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအတတ္ပညာသည္
မ်ားကိုအလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္အထူး
ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည္"
ဟူ၍လည္းေကာင္းမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
စားဝတ္ေနေရးတြင္ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္အလြန္အကြ်ံကြာျခားေနပါကဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္။ထို႔အတြက္ေၾကာင့္အလႅာဟ္
အ႐ွင္ျမတ္ကကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္(၅၉း၇)တြင္“ဥစၥာပစၥည္းသည္အသင္တို႔အနက္ကံုလံုၾကြယ္ဝသူတစ္စု၏လက္
တြင္း၌သာစုပံုမေနရာ”
ဟုအတိအလင္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္တဝကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ဇကားသ္
ေပးရမည့္အေၾကာင္း၊အတိုးအညြန္႔မစားသံုးရမည့္အေၾကာင္း၊အတိုးအညြန္႔စားသံုးသူမ်ားကိုတိုက္ရမည့္အေၾကာင္း၊
အေလာင္းအစားမျပဳလုပ္ရမည့္အေၾကာင္း၊အေပ်ာ္အပါးမလိုက္စားရမည့္အေၾကာင္း၊ခိုးဝွက္တိုက္ခိုက္လုယက္ျခင္း
မျပဳလုပ္ရမည့္အေၾကာင္း၊မျဖဳန္းတီးရမည့္အေၾကာင္း၊စားဝတ္ေနေရးတြင္အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကိုလိုက္နာရမည့္
အေၾကာင္း၊ၿခိဳးၿခံစြာေနထိုင္ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုအထပ္ထပ္အခါခါမိန္႔ၾကားထားေတာ္မူသည္။

(၁၀) မြတ္စလင္ဂုဏ္ရည္
အစၥလာမ္အယူဝါဒကို လက္ခံနာယူက်င့္သံုးသူတစ္ဦးသည္ -
        (၁) ယံုၾကည္ခ်က္ မွန္ကန္ရမည္။
        (၂) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈေျပျပစ္ရမည္။
        (၃) သူတစ္ပါးအက်ိဳးေဆာင္ရမည္။
        (၄) သီလေကာင္းရမည္။
        (၅) ဇြဲသတၱိ႐ွိရမည္။
ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းမိန္႔ဆိုထားေတာ္မူသည္။“အေ႔႐ွဘက္၊အေနာက္
ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူျခင္းသည္ေကာင္းျမတ္သည္မဟုတ္။ေကာင္းျမတ္ေသာသူမြန္သူျမတ္တို႔ကားအလႅာဟ္
အ႐ွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊ေနာက္ဆံုးေန႔ကိုလည္းေကာင္း၊ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊က်မ္း
ဂန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊တမန္ေတာ္အေပါင္းကိုလည္းေကာင္းယံုၾကည္ၾကသည္။ထို႔ျပင္၄င္းတို႔သည္မိမိ
တို႔ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကိုခံုမင္ၾကပါလ်က္ေဆြဆင္းရဲမ်ိဳးဆင္းရဲမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊မိတဆိုးဖတဆိုးမ်ားကို
လည္းေကာင္း၊ဆင္းရဲသားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ဒုကၡသည္ဧည့္သည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊လက္ျဖန္႔ေတာင္း
ခံစားေနၾက႐ွာေသာသူေတာင္းစားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ေက်းကြ်န္မ်ားကိုကြ်န္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေစရာ
တြင္လည္းေကာင္းလွဴဒါန္းေပးကမ္းၾကသည္။ထို႔ျပင္၄င္းတို႔သည္ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳၾကသည္။ဇကားသ္ေပး
လွဴၾကသည္။ကတိတည္ၾကသည္။ထို႔ျပင္တဝ၄င္းတို႔သည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ေရာဂါ
ဖိစီးသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနၾကသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္းႀကံ့ခိုင္စြာရပ္တည္ေန
ၾကသည္။ဤဂုဏ္ရည္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုသူမ်ားသည္သစၥာဝါဒီမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသာလွ်င္
အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အားေၾကာက္႐ြံ႕႐ိုေသခန္႔ညားေသာသူမြန္သူျမတ္အားျဖစ္ၾကေပသည္။”
(ကုရ္အာန္၂း၁၇၇)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes