Quran Myanmar Translation


စူရာဟ္တစ္ခုခ်င္းစီဖတ္ရန္ စူရာဟ္အမည္ကို ႏွိပ္ပါ။

စူရဟ္။
စူရဟ္အမည္။
အေစာင္။
Surah Al Fatihah - အဖြင့္က႑
Surah Al Baqarah - ဂါဝီက႑
၁-၂-၃
Surah Al 'Imran - အင္(မ္)ရာန္္၏မ်ိဳးႏြယ္က႑
၃-၄
Surah Al Nisa' - အမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑
၄-၅-၆
Surah Al Ma'idah - ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္က႑
၆-၇
Surah Al An'am - သားေကာင္မ်ားက႑
၇-၈
Surah Al A'raf - ၾကငွန္းမ်ားက႑
၈-၉
Surah Al Anfal - လက္ရပစၥည္းမ်ားက႑
၉-၁၀
Surah Al Tawbah - ေနာင္တရျခင္းက႑
၁၀-၁၁
၁၀
Surah Yunus - တမန္ေတာ္ယူႏြတ္စ္က႑
၁၁
၁၁
Surah Hud - တမန္ေတာ္ဟူဒ္က႑
၁၁-၁၂
၁၂
Surah Yusuf - တမန္ေတာ္ယူစြဖ္က႑
၁၂-၁၃
၁၃
Surah Al Ra'd - မိုးခ်ံဳးသံ က႑
၁၃
၁၄
Surah Ibrahim - တမန္ေတာ္ အီဗ္ရာဟီမ္ က႑
၁၃
၁၅
Surah Al Hijr - ေက်ာက္ေဆာင္ က႑
၁၃-၁၄
၁၆
Surah Al Nahl - ပ်ားေကာင္ က႑
၁၄
၁၇
Surah Al Isra' - အီစ္ရာအီလီမ်ိဳးႏြယ္က႑
၁၅
၁၈
Surah Al-Kahf - ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းက႑
၁၅-၁၆
၁၉
Surah Maryam - မရ္ယမ္သခင္မ က႑
၁၆
၂၀
Surah Ta Ha - စူရဟ္ တြာဟာ က႑
၁၆
၂၁
Surah Al Anbiya - နဗီတမန္ေတာ္မ်ားက႑
၁၇
၂၂
Surah Al-Hajj - ဟဂ်္ျပဳျခင္းက႑
၁၇
၂၃
Surah Al Mu'minun - ယံုၾကည္သူမ်ားက႑
၁၈
၂၄
Surah Al Nur - ေရာင္ျခည္ေတာ္က႑
၁၈
၂၅
Surah Al Furqan - အမွားအမွန္ခြဲျခားေပးေသာက႑
၁၈-၁၉
၂၆
Surah Al Shu'ara' - လကၤာဆရာမ်ားက႑
၁၉
၂၇
Surah Al Naml - ပရြက္ဆိတ္ေကာင္က႑
၁၉-၂၀
၂၈
Surah Al-Qasas - ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္က႑
၂၀
၂၉
Surah Al 'Ankabut - ပင့္ကူေကာင္က႑
၂၀-၂၁
၃၀
Surah Al Rum - ေရာမႏိုင္ငံက႑
၂၁
၃၁
Surah Luqman - လြတ္က္မာန္သုခမိန္က႑
၂၁
၃၂
Surah Al Sajdah - ပ်ပ္ဝပ္ဦးခ်ျခင္းက႑
၂၁
၃၃
Surah Al Ahzab - မဟာမိတ္မ်ားက႑
၂၁-၂၂
၃၄
Surah Saba' - ရွီဗာက႑
၂၂
၃၅
Surah Fatir - စတင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္က႑
၂၂
၃၆
Surah Ya Sin - ယာစီန္ က႑
၂၂-၂၃
၃၇
Surah Al Saffat - စီတန္းေနသူမ်ားက႑
၂၃
၃၈
Surah Sad - ဆြာဒ္ က႑
၂၃
၃၉
Surah Al Zumar - အုပ္စုမ်ားက႑
၂၃-၂၄
၄၀
Surah Ghafir - အီမာန္ယံုၾကည္သူက႑
၂၄
၄၁
Surah Fussilat - ဟာမီမ္-စဂ်္ဒဟ္က႑
၂၄-၂၅
၄၂
Surah Al Shura - ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းက႑
၂၅
၄၃
Surah Al Zukhruf - ေရႊ က႑
၂၅
၄၄
Surah Al Dukhan - အခိုးအေငြ႔က႑
၂၅
၄၅
Surah Al Jathiyah - ပုဆစ္ဒူးေထာက္လ်က္ေနျခင္းက႑
၂၅
၄၆
Surah Al Ahqaf - သဲေတာင္မ်ားက႑
၂၆
၄၇
Surah Muhammad - မုဟမၼဒ္က႑
၂၆
၄၈
Surah Al-Fath - ေအာင္ႏိုင္ျခင္းက႑
၂၆
၄၉
Surah Al Hujurat - အတြင္းေဆာင္မ်ားက႑
၂၆
၅၀
Surah Qaf - ကားဖ္ က႑
၂၆
၅၁
Surah Al Dhariyat - လြင့္ပါးေစေသာေလမ်ား က႑
၂၆-၂၇
၅၂
Surah Al Tur - တူရ္ေတာင္က႑
၂၇
၅၃
Surah Al Najm - ၾကယ္တာရာက႑
၂၇
၅၄
Surah Al-Qamar - စန္းေသာ္တာ လ က႑
၂၇
၅၅
Surah Al Rahman - အထူးက႐ုဏာေတာ္ရွင္က႑
၂၇
၅၆
Surah Al Waqi'ah - အျဖစ္အပ်က္က႑
၂၇
၅၇
Surah Al Hadid - သံက႑
၂၇
၅၈
Surah Al Mujadilah - ေစာဒကဝင္ေသာမိန္းမ က႑
၂၈
၅၉
Surah Al-Hashr - ျပည္ႏွင္ဒဏ္က႑
၂၈
၆၀
Surah AlMumtahinah - စစ္ေဆးျခင္းက႑
၂၈
၆၁
Surah Al Saff - (တန္းစီ)အစီအတန္းမ်ားက႑
၂၈
၆၂
Surah Al Jumu'ah - ဂ်ဴမုအဟ္ ေသာၾကာေန႔ က႑
၂၈
၆၃
Surah Al Munafiqun - မြတ္စ္လင္မ္အေယာင္ေဆာင္မ်ားက႑
၂၈
၆၄
Surah Al Taghabun - အ႐ံႈးအျမတ္ေပၚလြင္မည့္ေန႔က႑
၂၈
၆၅
Surah Al Talaq - လင္ခန္းမယားခန္းျဖတ္ခန္းက႑
၂၈
၆၆
Surah Al Tahrim - တားျမစ္ျခင္းက႑
၂၈
၆၇
Surah Al-Mulk - စိုးမိုးျခင္းက႑
၂၉
၆၈
Surah Al-Qalam - မင္တံက႑
၂၉
၆၉
Surah Al Haqqah - အမွန္မုခ်ျဖစ္မည့္အရာက႑
၂၉
၇၀
Surah Al Ma'arij - အဆင့္အတန္းမ်ားက႑
၂၉
၇၁
Surah Nuh - တမန္ေတာ္ ႏူဟ္ က႑
၂၉
၇၂
Surah Al-Jinn - ဂ်င္န္ က႑
၂၉
၇၃
Surah Al-Muzzammil - ကိုယ္႐ံု ႐ံုထားသူက႑
၂၉
၇၄
Surah Al-Muddaththir - ေစာင္ၿခံဳသူက႑
၂၉
၇၅
Surah Al Qiyamah - ကိယာမတ္ က႑
၂၉
၇၆
Surah Al Insan - ေခတ္ က႑
၂၉
၇၇
Surah Al Mursalat - ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာေလမ်ားက႑
၂၉
၇၈
Surah Al Naba' - ႀကီးက်ယ္ေသာသတင္းက႑
၃၀
၇၉
Surah Al Nazi'at - ဆြဲငင္ထုတ္ႏႈတ္သူမ်ားက႑
၃၀
၈၀
Surah Abasa - သူ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္သည္က႑
၃၀
၈၁
Surah Al Takwir - ေခါက္လိပ္ျခင္းက႑
၃၀
၈၂
Surah Al Infitar - စုတ္ျပတ္ျခင္းက႑
၃၀
၈၃
Surah Al-Mutaffifîn - အေလးတင္းေတာင္းစဥ္းလဲျခင္းက႑
၃၀
၈၄
Surah Al Inshiqaq - ကြဲအက္ျခင္းက႑
၃၀
၈၅
Surah Al Buruj - ဒြါဒ ရာသီစက္ က႑
၃၀
၈၆
Surah Al Tariq - ညဥ့္အခ်ိန္၌ေပၚလာသူက႑
၃၀
၈၇
Surah Al A'la - အျမင့္ျမတ္ဆံုး က႑
၃၀
၈၈
Surah Al Ghashiyah - ဖံုးလႊမ္းမည့္အရာမ်ားက႑
၃၀
၈၉
Surah Al-Fajr - မိုးေသာက္ခ်ိန္က႑
၃၀
၉၀
Surah Al-Balad - ၿမိိဳ႕ေတာ္္က႑။
၃၀
၉၁
Surah Al Shams - သူရိယက႑
၃၀
၉၂
Surah Al-Layl - ညဥ္႔က႑
၃၀
၉၃
Surah Al Duha - ေနတက္ခ်ိန္က႑
၃၀
၉၄
Surah Al Sharh - အသိဥာဏ္ပြင့္ျခင္းက႑
၃၀
၉၅
Surah Al Tin - သဖန္းပင္က႑
၃၀
၉၆
Surah Al-Alaq - (ေသြးခဲ)ဖတ္ရြတ္ေလာ့ က႑
၃၀
၉၇
Surah Al-Qadr - ျမင့္ျမတ္ျခင္း(ညဥ္႔) က႑
၃၀
၉၈
Surah Al-Bayyinah - ထင္ရွားေသာသာဓက က႑
၃၀
၉၉
Surah Al Zalzalah - ေျမငလ်င္က႑
၃၀
၁၀၀
Surah Al 'Adiyat - အာဇာနည္ျမင္းမ်ားက႑
၃၀
၁၀၁
Surah Al Qari'ah - ႀကီးေလးေသာေဘးဥပဒ္က႑
၃၀
၁၀၂
Surah Al Takathur - ဥစၥာႂကြယ္ဝျခင္းက႑
၃၀
၁၀၃
Surah Al-Asr - ေခတ္ကာလက႑
၃၀
၁၀၄
Surah Al-Humazah - ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္သူက႑
၃၀
၁၀၅
Surah Al Fil - ဆင္ က႑
၃၀
၁၀၆
Surah Quraysh - ကု႐ိုက္ရွ္မ်ိဳးႏြယ္က႑
၃၀
၁၀၇
Surah Al Ma'un - အေသးအဖြဲ က႑
၃၀
၁၀၈
Surah Al-Kawthar - ေကာင္းျခင္းအေျမာက္အျမားက႑
၃၀
၁၀၉
Surah Al Kafirun - မယံုၾကည္သူမ်ားက႑
၃၀
၁၁၀
Surah Al Nasr - အကူအညီက႑
၃၀
၁၁၁
Surah Al-Masad - မီးေတာက္မီးလွ်ံက႑
၃၀
၁၁၂
Surah Al Ikhlas - ျဖဴစင္ေသာသဒၵါတရားက႑
၃၀
၁၁၃
Surah Al-Falaq - အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္က႑
၃၀
၁၁၄
Surah Al Nas - လူသားမ်ားက႑
၃၀

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes